Giỗ tổ Hùng Vương 2023 ngày mấy Dương lịch? Ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2023 được nghỉ mấy ngày?

Giỗ tổ Hùng Vương 2023 ngày mấy Dương lịch? Ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2023 được nghỉ mấy ngày?

Giỗ tổ Hùng Vương 2023 ngày mấy Dương lịch?

Theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật lao động 2019 thì Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương 1 ngày.

Năm 2023, Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày 29/4/2023 Dương lịch ( ngày thứ bảy)

Ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2023 được nghỉ mấy ngày?

Có thể thấy, ngày Giỗ tổ Hùng Vương (29/4 dương lịch) và sau đó là ngày nghỉ 30/4 và 1/5. Đồng nghĩa với việc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5 năm 2023 sẽ rơi vào 03 ngày liên tiếp nhau từ thứ 7 đến thứ 2 của tuần sau.

Như vậy, nếu người lao động được nghỉ hằng tuần vào ngày thứ bảy, Chủ nhật thì lịch nghỉ Giỗ Tổ và 30/4 – 1/5 năm 2023 kéo dài 05 ngày liên tục từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023. (Nghỉ từ thứ 7 đến hết thứ 4).

Người lao động chỉ được nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật thì sẽ nghỉ Giỗ Tổ, 30/4 và 01/5 từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 02/5/2023 (nghỉ 04 ngày liên tục từ thứ bảy đến hết thứ ba).


Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2023 ngày mấy Dương lịch?

Người lao động nghỉ ốm đau trùng với nghỉ lễ tết thì có được trả lương hay không?

Theo Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau như sau:

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:
a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;
b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Theo đó, thời gian hưởng chế độ ốm đau sẽ không bao gồm ngày nghỉ lễ tết và nghỉ hằng tuần. Do đó, nếu người lao động bị ốm đau đúng các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì sẽ không được tính hưởng chế độ ốm đau vì người lao động nhận lương từ phía Doanh nghiệp.

Tinh tiền lương làm thêm giờ khi đi làm ngày lễ như thế nào?

Tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ   =   Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường   x   Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%   x   Số giờ làm thêm

Trong đó:

+ Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động;

Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm);

+ Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ  =  Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường  x  Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%  x  Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường; mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

– Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

  Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *