Đề xuất sửa đổi quy định về mức hưởng chế độ ốm đau

(NLĐO) – Khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không trọn ngày thì trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ dưới nửa ngày được tính là nửa ngày; từ nửa ngày trở lên được tính là một ngày.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất đang lấy ý kiến về dự thảo Luật BHXH sửa đổi.

Đề xuất sửa đổi quy định về mức hưởng chế độ ốm đau với người lao động

Theo đó, tại Điều 42 dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất quy định về mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc như sau:

– Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 40, Điều 41 dự thảo Luật BHXH sửa đổi thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng gần nhất trước tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.

Người lao động phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên khi mới bắt đầu tham gia BHXH hoặc tham gia trở lại sau khi thôi việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương làm căn cứ đóng  BHXH của tháng đó.

– Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại khoản 2 Điều 40 dự thảo Luật BHXH sửa đổi thì mức hưởng được quy định như sau:

+ Bằng 65% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên.

+ Bằng 55% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ Bằng 50% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.

– Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 40 dự thảo Luật BHXH sửa đổi thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

– Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

– Mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày được tính bằng một phần hai mức trợ cấp ốm đau một ngày.

Khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không trọn ngày thì trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ dưới nửa ngày được tính là nửa ngày; từ nửa ngày trở lên được tính là một ngày.

Hiện hành, theo Điều 28 Luật BHXH 2014 quy định về mức hưởng chế độ ốm đau với người lao động tham gia BHXH bắt buộc như sau:

– Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 Luật BHXH 2014 thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng đó.

– Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Luật BHXH 2014 thì mức hưởng được quy định như sau:

+ Bằng 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;

+ Bằng 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ Bằng 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.

– Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật BHXH 2014 thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

– Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

  Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *