Đề xuất mức đóng BHXH tai nạn lao động tự nguyện bằng 2% lương tối thiểu vùng IV

Người đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được thay đổi phương thức đóng. Việc thay đổi phương thức đóng được thực hiện sau khi đăng ký thay đổi phương thức đóng đã chọn trước đó

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Theo đó, Nghị định này quy định chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện); quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; hồ sơ, thủ tục tham gia, giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; quyền và trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về lao động, người lao động đối với bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Đối tượng áp dụng: Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện

Nguồn ảnh Freepik

Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện bao gồm:

– Giám định mức suy giảm khả năng lao động.

– Trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ.

– Hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.

Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

(1) Người lao động được xem xét hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện quy định tại Điều 3 Nghị định này khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do tai nạn lao động xảy ra trong thời gian tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện;

– Tai nạn xảy ra không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều này.

(2) Người lao động không được hưởng các chế độ quy định tại khoản 1 Điều này nếu tai nạn xảy ra do một trong các nguyên nhân sau:

– Mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến công việc, nhiệm vụ lao động;

– Người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;

– Sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.

Mức đóng BHXH tai nạn lao động tự nguyện

Theo dự thảo, phương thức đóng và mức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được quy định như sau:

(1) Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội theo một trong các phương thức đóng sau đây:

– Đóng hằng tháng;

– Đóng 3 tháng một lần;

– Đóng 6 tháng một lần;

– Đóng 12 tháng một lần.

(2) Người đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được thay đổi phương thức đóng. Việc thay đổi phương thức đóng được thực hiện sau khi đăng ký thay đổi phương thức đóng đã chọn trước đó.

(3) Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện như sau:

– Mức đóng hằng tháng bằng 2% mức lương tối thiểu vùng IV do Chính phủ quy định.

– Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hàng tháng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 này nhân với 3 đối với phương thức đóng 3 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 06 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

(4) Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng một lần mà trong thời gian đó, Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng IV mới mới thì việc đóng bổ sung hoặc hoàn trả số tiền đã đóng được thực hiện như sau:

– Trường hợp mức lương tối thiểu vùng IV mới công bố cao hơn mức đóng cũ, người lao động không phải đóng bổ sung mức chênh lệch số tiền đã đóng.

– Trường hợp mức lương tối thiểu vùng IV mới thấp hơn mức tiền đã đóng thì số tiền chênh lệch được tính để giảm cho kỳ đóng tiếp theo hoặc hoàn trả lại vào cuối kỳ nếu người lao động không tiếp tục tham gia bảo hiểm tai nạn lao động hoặc ngừng tham gia theo các trường hợp quy định tại Điểm a khoản 3 Điều 19 của Nghị định này.

(5) Thời điểm đóng bảo hiểm tai nạn lao động đối với phương thức đóng quy định tại khoản (1) được thực hiện như sau:

– Lần đầu, ngay khi đăng ký tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện;

– Lần tiếp theo, trong vòng 10 ngày trước ngày đầu của kỳ đóng tiếp theo.

– Ngay khi đăng ký lại bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện theo Điều 20 của Nghị định này.

  Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *