Bộ luật Lao động mới nhất 2024 và tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động mới nhất ra sao?

Bộ luật Lao động mới nhất 2024 và tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động mới nhất ra sao? Thắc mắc của anh P.K ở Nha Trang.

Bộ luật Lao động mới nhất 2024 là Bộ luật nào?

Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Bộ luật Lao động mới nhất 2024 hay nói chính xác hơn là Bộ luật Lao động 2019 được quy định với 220 Điều được nằm gọn trong 17 Chương.

Cụ thể, tiêu đề từng chương gồm có như sau:

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II: VIỆC LÀM, TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Chương III: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mục 1. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mục 2. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mục 3. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mục 4. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

Mục 5. CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Chương IV: GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ

Chương V: ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC, THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Mục 1. ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Mục 2. THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

Mục 3. THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Chương VI: TIỀN LƯƠNG

Chương VII: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Mục 1. THỜI GIỜ LÀM VIỆC

Mục 2. THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Mục 3. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT

Chương VIII: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Mục 1. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Mục 2. TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Chương IX: AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Chương X: NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ VÀ BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI

Chương XI: NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN VÀ MỘT SỐ LAO ĐỘNG KHÁC

Mục 1. LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Mục 2. NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI

Mục 3. NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI, LAO ĐỘNG CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Mục 4. LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Mục 5. LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Mục 6. MỘT SỐ LAO ĐỘNG KHÁC

Chương XII: BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Chương XIII: TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ

Chương XIV: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Mục 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Mục 2. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

Mục 3. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ QUYỀN

Mục 4. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH

Mục 5. ĐÌNH CÔNG

Chương XV: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG

Chương XVI: THANH TRA LAO ĐỘNG, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

Chương XVII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông tin, văn bản hoặc dự thảo nào về việc ban hành Bộ luật Lao động mới để thay thế cho thay thế cho Bộ luật Lao động 2019.

Do đó, Bộ luật Lao động mới nhất 2024 đang được áp dụng vẫn là Bộ luật Lao động 2019.

Bộ luật Lao động mới nhất 2024 và tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động mới nhất ra sao?

Bộ luật Lao động mới nhất 2024 và tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động mới nhất ra sao? (Hình từ internet)

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động mới nhất ra sao?

Hiện nay, các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 gồm có:

(1) Tổng hợp Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019:

(2) Tổng hợp Thông tư hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019:

(3) Quyết định hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019:

Quyết định 449/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành được ban hành ngày 26/03/2021.

(4) Văn bản hợp nhất:

– Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội do Văn phòng Quốc hội ban hành

– Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

Đối tượng áp dụng Bộ luật Lao động gồm những ai?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Bộ luật Lao động 2019 quy định đối tượng áp dụng gồm có:

– Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động.

– Người sử dụng lao động.

– Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

  Thư viện pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *